Homepagina > Nederland > Gebedsintenties > Gebedsintenties voor december 2008

Gebedsintenties voor december 2008

maandag 1 december 2008, door Webmaster

GEBEDS-INTENTIES VOOR DECEMBER 2008:

Algemene gebedsintentie:

Dat de Kerk tegenover de groeiende cultuur van geweld en dood, moedig de cultuur van het leven moge bevorderen door middel van al haar apostolische en missionaire activiteiten.

Gebeds intentie voor de missie:

Dat alle volkeren in Jezus het Licht van de wereld mogen herkennen, en hun poorten mogen openzetten voor hun Verlosser.

Dat met name in missielanden christenen door gebaren van broederlijkheid mogen laten zien, dat het Kind, dat wij verwachten in de grot van Bethlehem, de hoop van deze wereld is.

Speciale intenties M. Afr:

 • Dat wij -ook in ons zelf- elke racistische gedachte en reactie bestrijden
 • Dat vooral in Congo EN ANDERE LANDEN van Afrika waar de politieke toestanden zeer vatbaar voor vlamvatting zijn, de Vredevorst weer ‘mens moge worden’.

1.12: WERELD AIDS DAG

— Dat HIV- en aids-patiënten en hun families geholpen mogen worden op een manier die hun integratie in de maatschappij bevordert.

1.12: Moord op Charles de Foucauld (1916)

* Dat de ‘universele kleine broeder’, Charles de Foucauld die op 13 november 2005 zalig is verklaard, voor alle missionarissen geduld en volharding moge verkrijgen, in en door het gebed van aanbidding van het Allerheiligste.

2.12: Internationale dag afschaffing slavernij

 • Dat men wereldwijd vernedering van mannen, vrouwen en kinderen bestrijde in alle vormen van onderwerping en uitbuiting.

3.12: H.Franciscus Xaverius

 • Vragen we de Heer dat op de voorspraak van de H. Franciscus Xaverius wij ons missionarisideaal trouw bewaren en dat het levendig mag blijven in ons dagelijkse doen en laten.

Internationale dag van de gehandicapten

 • Dat gehandicapte mensen altijd met zorg bejegend worden en dat aangepaste voorzieningen overal worden getroffen om hun leven in de maatschappij te normaliseren in zoverre dat mogelijk is.
 • Voor de internationale conferentie rond Aids en seksueel overdraagbare ziekten in Afrika die in Abuja (Nigeria) gehouden wordt.
 • 2de zondag van de Advent
 • Bidden we voor alle missionarissen die de weg van de Heer moeten bereiden, vooral voor hen die dit proberen te doen in moeilijke omstandigheden.

7.12: H.Ambrosius

 • Vragen we de Heer op de voorspraak van de H. Ambrosius dat alle seminaristen een degelijke theologische vorming krijgen en door het voorbeeld van priesters geholpen worden in hun vorming.

Internationale dag van de burgerluchtvaart:

 • Dat men alles doet voor de veiligheid van de luchtvaart door strikte naleving van de reglementeringen.

8.12: Hoogfeest Maria onbevlekt ontvangen

 • Dat op de voorspraak van Maria Onbevlekt Ontvangen, patrones van de Sociëteit, Gods zegen uitwerking mag hebben in ieder van ons afzonderlijk en in de Sociëteit van de missionarissen van Afrika als geheel.
 • Dat op de voorspraak van Maria wij steeds opnieuw ontdekken wat Gods genade kan verwezenlijken in het leven van hen die Hem zonder voorwaarde of voorbehoud ‘laten doen’.

8.12: Vandaag óók, op de "10 Dzoe al-hiddja" vieren onze Islam-broeders en zusters het "Offerfeest", waarop ze het feest van Ibrahim (Abraham) of Schapenfeest herdenken.
Het is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. Klik hier voor details.

10.12: Internationale dag van mensenrechten

 • Dat de mensenrechten meer zijn dan een mooie verklaring op papier, maar dat ze gerespecteerd worden en beleefd door ieder die zelf ‘mens’ wil genoemd worden.
 • Dat mensen uit de Derde Wereld meer effectief leidende functies mogen bekleden in deze wereld. Vooral in Internationale organisaties voor mensenrechten etc.

12.12: H. Jeanne-Françoise de Chantal

 • Voor de moedige vrouwen die ondank tegenslagen het niet opgeven en blijven vechten voor een waardig en fatsoenlijk leven.

13-18.12: Bidden we voor de Wereld-handelsorganisatie (WTO)

 • Voor eerlijke wereldakkoorden over landbouwproducten en invoerrechten. Dat kleine boeren niet weer de dupe worden van grote multinationals, financiële grootmachten en manipulaties.
 • Voor de kippenboeren in Ghana en Nigeria die hun inkomsten zien opdrogen vanwege de gesubsidieerde kippen die van daaruit naar West-Europa op grote schaal worden ingevoerd.
 • Dat regeringsleiders en staatshoofden niet langer uitvluchten zoeken om onverschillig aan de rechtmatige eisen van de armen voorbij te gaan en ondanks eerdere gemeenschappelijke besluiten en getekende akkoorden niets doen.

14.12: 3de zondag van de Advent

 • Dat niets of niemand ons de vreugde mag ontnemen (omdat God met ons is).

14.12: H.Johannes van het Kruis. (+ 1591)

 • Dat op de voorspraak van deze grote mystieke religieus en priester Gods zegen de Kerk in staat stelt om ‘alles in Christus te vernieuwen’ ondanks tegenwerking en onbegrip.

16.12: Verjaardag van de bisschopwijding Mgr. Claude Rault

 • Dat hij ‘dienaar omwille van Jezus’ moge zijn voor de enkele tientallen christenen van het bisdom Laghouat-Ghardaia.
 • Voor de Kerk in Algerije: dat zij zonder overdreven bekeringsijver gestalte moge geven aan Jezus’ boodschap.
ER IS EEN ROOS ONTSPRONGEN....

17.12: H. Johannes van Matha (+ 1213)

Bidden wij op voorspraak van de H. Johannes van Matha voor de gegijzelden in onmenselijke oorlogen. Voor de ontelbare gevangenen die in Afrika en elders wegkwijnen in gevangeniscellen en voor hen die pogen hen te bezoeken en op te beuren.

18.12: Internationale dag van de migranten.

 • Voor hen die gediscrimineerd worden omwille van hun herkomst, cultuur of godsdienst, die men uitsluit van de mogelijkheid zichzelf te blijven. Voor hen die hen helpen om zich ‘thuis’ te voelen ondanks hun gedwongen verplaatsing.
 • Dat de door miljoenen migranten geleverde bijdrage aan de economie en de voorspoed van hun gastland erkend wordt en dat hun fundamentele rechten worden gerespecteerd.

21.12: H.Petrus Canisius krkl. (+ 1567)

 • Dat op de voorspraak van onze Nederlandse heilige Petrus Canisius evangelisatie in ons land toespitst op het essentiële en dat geloofsverkondiging doordrongen en bevrucht wordt door studie en bijbels gebed.

21.12: 4de zondag van de Advent: dat deze laatste dagen van voorbereiding op het feest van de menswording van Christus ook wij meer mens mogen worden.

 • Dat wij de liefde en genegenheid naar anderen mogen betrachten; en zo vreugde mogen scheppen in het leven van onze medemensen.
 • Dat door de interreligieuze dialoog christenen hun identiteit verdiepen en trots de schat van hun geloof bewaren zonder dubbelzinnige verwatering.
 • Dat verantwoordelijken van de grote godsdiensten in al hun samenkomsten de ontmoeting met GOD blijven zoeken.

25.12: KERSTMIS – GODS Woord wordt MENS

 • Dat er in de Kerk meer gepredikt mag worden over het geloof in het grote mysterie van de menswording.
 • Dat wij aanvaarden dat God ons ‘derangeert’ door de eisen van zijn overrompelende liefde kenbaar te maken.
 • Dat de Kerk in haar diplomatieke wereld-relaties met kracht en moed Gods zorg voor ALLEN, vooral die zonder verdediging zijn, blijft duidelijk maken.
 • Dat wij God in het diepst van ons leven herkennen: dat de simpele samenloop van omstandigheden, de ‘toevalligheden’ van de banaalste gebeurtenissen tekenen worden van zijn sensationele liefde.

26.12: H.Stefanus eerste martelaar

 • Bidden we op de voorspraak van de H. Stefanus voor alle permanente diakens - dat zij bij hun pastorale inzet het voorbeeld van hun patroon steeds voor ogen houden.

27.12: H.Johannes apostel en evangelist (+ 100)

 • Dat de caritas voor allen, maar bijzonder voor priesters en diakens, de weg blijft die leidt tot de intimiteit met God in Jezus Christus.
 • Verjaardag van de moorden op onze confraters in Tizi-Ouzou (1994)

Dat de geweldaanslagen van enkele extremisten de vriendschap en het klimaat van vertrouwen tussen christenen en moslims niet vergiftigt.

28.12: H.Familie

 • Dat de familie blijft zoals God wil, trouw en gedragen door fundamentele wetten.
 • Dat de familie, basis van een gezonde samenleving, de warmtehaard blijft waarin elke mens zich kan ontplooien.

28.12: HH. Onschuldige Kinderen

 • Bidden we voor de kinderen in de zgn. ontwikkelingslanden, maar ook voor hen in ons eigen land - dat hun toekomst niet beschadigd mag worden door egoïsme en schuldige nalatigheid van ouders en anderen die voor hen verantwoordelijk zijn.

Nog van 28.12 tot 1 januari: Taizé-jongeren die vanuit heel Europa weer samenkomen:

 • Dat de duizenden Taizé-jongeren samen door de kracht van het gebed de vruchtbare kracht verwerven die de loop van de geschiedenis in ‘de pelgrimtocht van vertrouwen’ beïnvloedt (sinds meer dan 30 jaar).

29.12: H.Thomas Becket (Canterbury + 1170)

 • Bidden we vandaag voor onze politici dat er meer integriteit en meer trouw aan principes mag zijn in de nationale en in de internationale politiek.
 • Dat ledigheid en criminaliteit bij de Afrikaanse jongeren wordt bestreden en verholpen vooral in de grote sloppenwijken.
 • Dat allochtone jongeren in Europa zich vreedzaam en zonder geweldbotsingen kunnen aanpassen (met gelijke kansen en plichten).
 • Dat de volkenmoord en de ellende in DAR-FOUR, gevolg van onverschilligheid en onmacht van de UNO nu eens eindelijk moge stoppent!

Voor eerlijke efficiënte hervorming van de UNO voor vrede.

 • Voor vrede in Ivoorkust – Ethiopië-Eritrea –– R.D.Congo (Kivu-Ituri)
 • Dat rijke landen niet langer de 3de wereld afschuimen voor eigen gezondheidszorg. Dat arme landen de noodzakelijke medicijnen kunnen verkrijgen waarvan zij vaak zelf de geneeskrachtige planten leverden.
 • Dat wij in dankzegging het jaar besluiten en hoopvol de toekomst aan God toevertrouwen.

  ZALIG NIEUWJAAR 2009!