Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire intenties maart 2009

zondag 1 maart 2009 door Webmaster

Missionaire intenties maart 2009.

Algemene intentie Maart 2009

Dat de rol van de vrouw in alle landen van de wereld meer
geapprecieerd en gewaardeerd mag worden.

Missie intentie:

 • Dat de Apostolische brief die de Paus aan de Christenen van China heeft gestuurd,voor de gehele Katholieke Kerk aldaar een teken en een instrument van EENHEID, SAAMHORIGHEID en VREDE moge zijn.
 • Dat Afrikaanse kinderen niet langer uitgebuit worden in mijnen, en dat getraumatiseerde ex-kindsoldaten en van toverij beschuldigde straatkinderen worden opgevangen.

Missionaire intentie

 • Dat het gemeenschappelijk missionaire bewustzijn mag groeien, zodat samenwerking en uitwisseling tussen missiemedewerkers bevorderd kan worden.

Speciale intenties M.Afr.

< Dat de bezoeken van de Generale Raad in Europa, Afrika, Brazilië en Jeruzalem gedurende deze veertigdagentijd een steun moge zijn voor al onze missionarissen.


S.O.S. racisme:

 • Om kracht voor onszelf om in woord en daad in te gaan tegen elke vorm van racisme en onverdraagzame godsdienstbeperking.
 • Voor religieuze leiders: dat zij geen volksmenners worden met opruiende taal, maar blijven proberen mensen aan te zetten tot begrip en groter respect.
 • Dat niemand zich beroept op vrije meningsuiting om anderen te kwetsen in hun geloof en heilige overtuigingen: dat er effectieve godsdienstvrijheid mag zijn voor iedereen.
 • Dat wij ons niet verliezen in fanatieke debatten, maar luisterend naar elkaar toe mogen groeien.

Veertigdagentijd

Bij gelegenheid van Aswoensdag - Bewogen door mededogen

 • Keer tot Mij terug: Dat de christenen van de westelijke wereld zich mogen bezinnen op God als de barmhartige, lankmoedige en liefdevolle Vader.
 • Dat wij in deze periode tijd zoeken om dieper door te dringen in de kern van de BLIJDE Boodschap van Christus Jezus.
 • Dat wij deze gunstige vastentijd niet verspillen, maar inspelen op Gods genade.
 • 2.3: Dat wij in deze veertigdagentijd ons meer bewust worden dat elke verspilling een belediging is tegenover zo velen die het levensnoodzakelijke moeten missen.
 • Dat ons vasten anderen wat meer ruimte mag geven door onszelf niet op te blazen.
 • 6.3: WERELD GEBEDS DAG. Door de Verendigde Naties aanbevolen aan alle wereld-godsdiensten: voor vrede en “understanding” (lees verder op het einde van de maand.

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Voor hen die zich inzetten voor de christelijke caritas: honger en dorst stillen, naakten kleden, zieken bezoeken, vreemdelingen opnemen.

 • 7.3: HH. Perpetua en Felicitas
 • Voor alle catechumenen, vooral voor hen in Afrika: dat zij toch écht kiezen voor Christus en Hem trouw blijven ook bij moeilijke dilemmas hopend op zijn kracht.
 • 8.3: H. Johannes de Deo

Vandaag ook: INTERNATIONALE VROUWENDAG.

WAAROM VROUWENDAG ? DE GESCHIEDENIS:

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

 • Dat alle christenen de encycliek “God is liefde” concreet beleven. En net zoals Johannes de Deo “verliefd” mogen worden op God en mensen.

En óók op 8.3:
2de Zondag in de veertigdagentijd

 • Bidden we voor een doelbewuste keuze voor Jezus en dat wij zijn woord waarmaken zonder geschipper of halve maatregelen.
 • Dat de goed begrepen emancipatie van de vrouw een zachtere en mildere samenleving mag bevorderen in de kracht van barmhartig medelijden.
 • 10.3: Dat wij als gelovigen blijven streven naar wat God wil: eerst broederlijke verzoening en daarna pas Hem onze gaven brengen.
 • Dat wij niet besmet raken door de geest van de tijd en menen gerechtigheid te kunnen verwerven door zelf te bepalen wat goed en wat slecht is.
 • 11.3: Bid-dag voor gewas en arbeid.
 • 13.3: < Dat God onze koppigheid mag breken en ons bekwaam mag maken over spanningen en conflicten heen te komen door de eerste stap te zetten, vrij te spreken en te vergeven.
 • 15.3: < Voor vredebrengers: dat zij zich blijven inzetten tot het uiterste.
 • 15.3: 3de Zondag in de veertigdagentijd
 • Bidden we voor de verantwoordelijken van onze rusthuizen die een dezer dagen vergaderen in Mours: dat de Heer hen leiden in hun beraadslagingen voor het welzijn van onze oudere confraters.
 • 16.3: < Dat de kloof tussen arm en rijk, ellende en luxe, gedempt wordt door echt broederlijk delen.
 • 17.3: < Dat niemand ooit zijn medemens, broer of zus als koopwaar behandelt.
 • 18.3: H. Cyrillus van Jeruzalem (+ 367)
 • Dat het geloofsbewustzijn van de H. Cyrillus alle catechisten mag inspireren bij hun geloofsonderricht.
 • 20.3: H. Jozef, bruidegom van de Maagd Maria
 • Dat de H. Jozef ons leert de stilte te laten spreken en gewoon “te doen” wat God van ons vraagt.

En nog op 20.3: Nationale feestdag Tunesië

 • Op de Nationale Feestdag van Tunesië: dat onze confraters daar in goede verstandhouding blijven werken aan een samenleving van vrijheid en respect.
 • 21.3: Internationale dag ter bestrijding van racisme en discriminatie: op 21 maart wordt de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie gehouden. Die is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad In Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid. De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Ook Nederland doet mee aan deze actiedag.
 • Bidden we vandaag in het bijzonder voor alle Afrikaanse landen waar mensen verder moeten na bloedige conflicten en burgeroorlogen: dat zij mogen slagen in hun verzoeningproces.
 • 22.3: 4de Zondag in de veertigdagentijd
 • Dat Jezus, Gods mensgeworden liefde, hangend aan het kruis, alle mensen tot zich mag trekken.
 • Dat wij eerlijk proberen te groeien in begrip en ondersteuning van anderen.
 • 23.3: Dat de bisschoppen in de Afrikaanse landen de eenheid in hun presbyterium beschermen tegen elke vorm van stammenpartijdigheid, hun seminaristen aandachtig begeleiden tot stichting van de “Familie van God”, en de leken politiek vormen in de evangelische waarden.
 • Bidden wij vandaag tot de H. Geest dat hij alle leiders van de wereldkerk, maar toch vooral de kardinalen, bijstaat en inspireert.
 • 17de Dag van de Missionarissen-Martelaren
 • In 2005 werd er een recordaantal gelovigen, zowel leken als priesters en religieuzen, vermoord in het kader van hun zending: bidden we voor hen en vragen we moed voor onszelf om in onze eigen omgeving te blijven getuigen van Jezus.
Zowel leken als priesters en religieuzen, vermoord in het kader van hun zending.
Voor informatie bezoek de
FromOldBooks website.
 • 25.3: Maria Boodschap
 • Op de voorspraak van Maria vragen we de Heer dat de kracht van God in ons mag werken in ons dagelijks leven zodat ook wij in Jezus herboren mogen worden.
 • 27.3: Dat wij ons niet laten ontmoedigen door het verleden, maar ons bewust zijn van Gods vergeving, het NU-moment volledig beleven en nieuw leven en nieuwe kracht verwachten van de verrijzenis van de Heer.
 • 28.3: Dat Jeruzalem, de Heilige Stad voor joden, christenen en moslims, een levende en open stad mag worden, en dat er een échte oplossing mag komen voor de moeilijke Palestijnse kwestie.
 • 29.3: 5de Zondag in de veertigdagentijd
 • 29.3: < Dat ieder mens, geschapen door Gods liefde mag geloven dat de Vader voortdurend met hem bezig is en altijd voor hem aan het werk.
 • 30.3: < Dat wij, net zoals Mozes, steeds nuttige tussenpersonen blijven die bidden voor het heil van de hele wereld.
 • 31.3: < Bidden we voor alle christenen die gewetensvol en plichtsgetrouw blijven leven temidden van omkoperij en immoraliteit; die ondanks risico’s toch vasthouden aan het voorbeeld van Jezus: dat hun manier van leven het Goede Nieuws duidelijk mag verkondigen.
 • Dat christenen van alle belijdenissen hun talenten in dienst stellen om menselijke én goddelijke liefde in hun leven in daden om te zetten.
 • Dat er mogelijkheden mogen komen om de vogelgriep te bestrijden en in te perken, vooral in landen in Afrika waar kippen soms de enige vleesproductie zijn.
 • Dat Congo, gesteund door de voorspraak van de zalige zuster Clémentine Anuarite, de moordende conflicten die diepe wonden nalieten te boven mag komen.

De viering van Wereldgebedsdag in 2009

vrijdag 6 maart 2009

Vele leden, één LICHAAM: een viering uit Papoea - Nieuw – Guinea

www.wereldgebedsdag.nl

Wat is Wereldgebedsdag?

Een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond... ieder jaar opnieuw... ongeveer 170 landen doen mee... honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd...

Van wie gaat het uit?

Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

Wereldgebedsdag in Nederland

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan Wereldgebedsdag. Op dit moment zijn op ongeveer 500 plaatsen werkgroepen actief die groepsbijeenkomsten organiseren en publiciteit geven aan Wereldgebedsdag. Zij worden daarbij begeleid en aangestuurd door het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Waarom?

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ieder jaar wordt door vrouwen in een telkens ander land een orde van dienst opgesteld aan de hand van een thema.

Wie zijn welkom?

Iedereen, vrouwen en mannen zijn welkom bij de viering van de Wereldgebedsdag.


Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1442 / 389504

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0