Missionarissen van Afrika.
(witte paters)
(NL).

Missionaire Intenties januari 2009.

maandag 4 mei 2009 door Carol Vismans, m.afr.

Missionaire intenties

JANUARI 2009

Dat God allen die deze gebedsintenties gebruiken, en regelmatig bidden voor "de Missie", mag zegenen.
Moge de opdracht van dit nieuwe jaar 2009 tot eer zijn van zijn Naam, en tot vreugde en goed van ons allen.

Pauselijke algemene intentie:

Dat het gezin steeds meer een plaats van vorming in liefde,
van persoonlijke groei en van geloofsoverdracht mag zijn.

Missionaire intentie:

Dat de Christelijke Gemeenschappen zich bewust mogen maken van de noodzakelijkheid van een NIEUWE EVANGELISATIE indeze tijd van grote veranderingen; en zich mogen overtuigen van de noodzaak om het "Goede Nieuws" door te geven,
zodat we samen op weg kunnen gaan naar de eenheid van alle christenen.
En aldus kunnen we getuigen zijn van de geloofwaardigheid van het Evangelie.


1.1: H. Maria, Moeder van God

 Dat de Moeder van Jezus, en de onze, ons beschermt gedurende dit gehele nieuwe jaar.

 Dat Maria, Zetel van Wijsheid, ons helpt onze verstandelijke inspanning met de gave van het geloof in haar Zoon te verenigen.
Bidden wij bijzonder voor de staf van de universiteiten.

Nieuwjaar – “In de waarheid, VREDE”

 Dat mensen zich oorlogen, die “onnodige slachtingen, besparen omdat ze én anderen én zichzelf erdoor kapot maken.

 Dat ieder van ons zich dit jaar inzet om elk vijandig gebaar te vermijden en met ieder mens van goede wil
vrede op te bouwen in waarheid.

 Voor de "vredeshandhavers" die conflicten in delicate missies moeten beteugelen.
Denken we vooral aan landen als Darfour, Zimbabwe, Gaza, Somalia...

 Dat men eerder bezorgd is voor duurzame vrede in plaats van oorlogs- en conflictsituaties in de hand te werken.


2.1: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze Kerkvaders en Kerkleraars.

Dat het christelijke geloof altijd met kracht en onder ingeving van de Geest verdedigd wordt, dankzij het gebed en de heiligheid van hen die ervoor verantwoordelijk zijn.


04.1: Openbaring van de Heer

 Dat het gebed van aanbidding ons moge steunen in het zoeken van de ware God die zich geeft en zich openbaart aan wijzen die nederig belijden dat zij niet alles weten.

 Voor alle missionarissen: dat zij Gods vleesgeworden Woord blijven verkondigen.

* Dat onze christengemeenschappen en communiteiten getuigen mogen zijn van Gods leven in "communio", en een wederkerige liefdesgemeenschap openbaren.


07.1: woensdag 7 januari 2009 Asjoera (De tiende dag, moslim feest)

Meer over moslimfeesten vindt u hier.

Dat God de moslims zegent die zijn absolute soevereiniteit erkennen en met vreugde delen in een van hun belangrijkste feesten.


11.1: Doop van de Heer

Dat de Heilige Geest ons de diepte van Gods intieme leven openbaart en ons de waardigheid doet eerbiedigen van elke mens, geroepen om zijn welbemind kind te zijn.


13.1: H. Hilarius (+ 367)

Dat het christelijke geloof ongeschonden bewaard blijft: ook de belijdenis van de goddelijke "Zaligmaker" Jezus Christus in het drievuldigheidsmysterie.


15.1: 95ste Werelddag van de migrant en de vluchteling

 Dat men allochtoonse vrouwen en jonge meisjes beter beschermt zodat zij niet als slavinnen worden uitgebuit.

 Voor onze confraters die leven met - en werken te midden van vluchtelingen en migranten: dat zij het getuigenis brengen van een liefdevolle aanwezigheid onder dikwijls hulpeloze en van toekomst verstoken mensen.

 Voor Tanzania dat meer dan een miljoen vluchtelingen opvangt uit de buurlanden die verscheurd worden door oorlog; dat het land door de internationale gemeenschap gesteund wordt in het "thuisbrengen" van gemarginaliseerden en ontwortelden.


17.1: H. Antonius

Dat wij door de confrontatie met onszelf in een eenvoudige levensstijl en in "gratis" gebed de genade verkrijgen onze dorst te lessen aan de opborrelende bronnen van Gods Geest.


18-25.1: Gebedsweek voor de EENHEID:

“Vader, mogen allen EEN ZIJN… OPDAT de wereld IN MIJ GELOVE.”

 Dat de christelijke eenheid als een missionaire noodzakelijkheid blijft gezien worden opdat de waarheid van onze boodschap wordt erkend: God is de liefdevolle Vader van alle mensen die broers en zussen zijn in Christus.

Klik hier voor teksten en intenties voor de week van eenheid.

* Dat de doelstellingen van de oecumene duidelijk blijft: de nog resterende verschillen weg te ruimen en alles te doen om de volle communio te herstellen.

* Voor onze confraters die zich ten volle voor de christelijke eenheid inzetten in Jeruzalem en in Afrika: dat de Geest hen bezielt en hun werk vrucht doet dragen.

* Voor de Anglicaanse Communio (77 miljoen gelovigen): dat het interne conflict niet wordt opgedreven en dat de vrede weerkeert in de waarheid.

* Voor de voorbereiding van de 9de Vergadering van de Oecumenische Raad van Kerken onder het thema: “Verander de wereld, Heer, door uw genade.” (in februari in Porto Alegre)


24.1: H. Franciscus van Sales.

 Dat de journalisten en alle media zich inspannen om waarheidsgetrouw te informeren en te vormen in het zoeken van de waarheid.

 Voor MISNA (Internationaal missionair nieuwsagentschap) en alle organen van missionaire informatie (tijdschriften en websites…): dat zij in staat zijn de interesse levendig te houden en het missionaire vuur aan te wakkeren.

 Voor een betekenisvoller aanwezigheid van de Kerk op Internet en grotere zichtbaarheid in het medialandschap in dienst van de evangelisatie en de bewustmaking.


25.1: Bekering van Saulus. Een van de hoogtepunten van het Paulus Jaar – H.Ananias

 Voor allen die de door de genade geraakten op hun weg naar God begeleiden.


25.-31.1: Etchmiadzine (Armenië)

Voor de dialoog tussen katholieke en de oosterse orthodoxe Kerken (niet Chalcedonische-Monofy-sieten) en de vergadering van de internationale commissie.


26.1: HH. Timoteüs en Titus.

Voor allen die trouw het missiewerk ondersteunen met hun vriendschap. Voor alle weldoeners die geldelijk en door gebed de verspreiding van het evangelie mogelijk maken.


27.1: 2de Dag van de Herinnering aan de Shoah.

 Dat de herinnering aan de Shoah elke nieuwe misdaad tegen de mensheid voorkomt; dat men verder strijdt tegen antisemitisme, elk racisme et discriminatie van welke inspiratie dan ook.

 Voor historici et geschiedenisleraars: voor een aangescherpte objectiviteit en een waakzaam gevecht tegen alles wat kan leiden tot dreigende verschrikking en misdaad.

 Dat elke straffeloosheid bestreden wordt maar ook elke verbreiding van valse beschuldigingen, elke verspreiding van ‘geruchten’ en verdachtmakingen zonder gegrondheid.

H. Angela Merici (+ 1540)

Voor de opvoeding en bescherming van meis-jes vooral in Afrika en in de islamlanden.


28.1: H. Thomas van Aquino (+ 1274)

Dat seminaristen en priesters vorderen in gezonde theologie door voortgezette biddende vorming. Dat zij juiste hedendaagse woorden vinden om de gezonde leer door te geven zonder verraad van de authentieke traditie.


30.1: Dood van Mahatma Gandhi (+ 1948)

Dat in het spoor van de ‘grote ziel’ velen zich geweldloos inzetten voor rechtvaardigheid.


31.1: H. Jan Bosco (+ 1888)

 Voor de grote salesiaanse familie (40.000): dat zij in het spoor van de h. Don Bosco de jeugd de zin en vreugde meegeeft om te leven volgens de evangelische waarden.

 Voor jongeren zonder begeleiding of toekomstperspectief omwille van allerhande discriminatie; voor migrantenjongeren die zich niet kunnen aanpassen aan verschillende culturen in deze veralgemeende mondialisering.Homepagina | Contact | Overzicht van de site | | Statistieken van de site | Bezoekers : 1574 / 389504

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Nederland  De activiteit van de site opvolgen Gebedsintenties   ?

Site gebouwd met SPIP 4.2.14 + AHUNTSIC

CC BY-SA 4.0